wyspa spichrzów

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania Wyspy Spichrzów w Elblągu

Urząd Miasta Elbląg

Elbląg

2013

Projekt konkursowy

17,6 ha

III nagroda

ZESPÓŁ
arch. Tomasz Głębowski
inż. arch. Maja Kwiatek

WSPÓŁPRACA GRAFICZNA
stud. arch. Małgorzata Malicka

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU
III NAGRODA

IDEA

Idea koncepcji, u której podstaw leżą dwa główne założenia przewodnie projektu, w najwyższej mierze skupia swoja uwagę na potencjalnych mieszkańcach wyspy i jej okolic, zapewniając im bezpieczeństwo, wysoki komfort życia oraz szerokie zaplecze edukacyjno-kulturalne. W sposób bezpośredni potwierdza to pierwsze z założeń, mówiące o symbiozie pomiędzy wyspą a centrum Elbląga, opartej na szerokiej gamie funkcji całkowicie komplementarnych i uzupełniających się względem siebie. Nadanie wspomnianych funkcji z kolei wpływa na drugie z prezentowanych założeń przewodnich projektu, mianowicie na uatrakcyjnienie oraz intensyfikację rozwoju ekonomicznego i społecznego na wyspie, osiągniętego także poprzez wprowadzenie historycznego charakteru zabudowy śródmiejskiej, dawnej parcelacji ulic (zachowany bieg ulicy Warszawskiej i Szańcowej), o ściśle określonych proporcjach oraz niepowtarzalnej łączności funkcjonalnej z przeciwległym brzegiem rzeki. Wszystko to z myślą o wymagającej percepcji człowieka, aby każde z wnętrz urbanistycznych, tworzących kontynuację zabudowy śródmiejskiej było odbierane w jak najbardziej przyjazny sposób.

Rozwinięciem pierwszego założenia jest zjawisko wcześniej już wspomnianej symbiozy, którą wspomaga płynna komunikacja między brzegami rzeki oraz niezwykle cenna ciągłość architektoniczna. Tworzące ją budynki zachowują nie tylko funkcje zabudowy historycznej, ale także nawiązują swym kształtem do spichlerzy, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Kontynuując, zwarta zabudowa tworząca zagęszczone, lecz nieintensywne wnętrza urbanistyczne, daje miastu najbliższe i najdogodniejsze zaplecze handlowe i mieszkalne, edukacyjno - kulturalne, a bezpośrednie sąsiedztwo centrum jest prestiżowym i ergonomicznym punktem lokalizacyjnym dla zadanych przez projektanta funkcji społecznych na wyspie. Pożądane wrażenia potęguje precyzyjny dobór proporcji w gabarytach poszczególnych elementów składowych, odtwarzających historyczny, śródmiejski charakter, wspólnie tworzący unikatową, przyjazną przestrzeń miejską. Wzajemne oddziaływanie, idealne uzupełnianie się zadanych funkcji, tworzy atmosferę łączności, pożądanej synchronizacji i bliskiej przynależności z centrum miasta, wykluczając jednocześnie zjawisko konkurencji lub zbędnej powtarzalności.

Założenie drugie z kolei, które bazuje na wyżej opisanej symbiozie między projektowaną zabudową na wyspie a tkanką śródmiejską, rozwija ogromne możliwości i nadaje potencjał wyspie. Sieć parterowych butików, komfortowe Spa&Wellness oraz zaplecze biurowo - hotelowe, wysoko rozwinięte tereny sportowo – rekreacyjne połączone z zespołem szkół i przedszkola dla najmłodszych mieszkańców znajdują się w otoczeniu gęsto projektowanej zieleni i dodatkowo sprzężone są siecią placów miejskich. Nowoprojektowane nabrzeże tworzy ponadto potencjał rozwoju drobnej żeglugi śródlądowej, a możliwość dogodnego dokowania prywatnych łódek mieszkańców w bliskim sąsiedztwie zarówno miejsca zamieszkania jak i reprezentacyjnego nabrzeża po przeciwległej stronie wyspy, dodatkowo uatrakcyjnia i organizuje kanał rzeki łączący wyspę i centrum miasta. Pełny komfort tworzy więc rzadko spotykana bliskość wspomnianych atrakcji i placówek do lokalizacji projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Ogół czynników sprawia, że wyspa nabiera charakteru poszerzenia funkcji miejskich, stała się prestiżowym i pożądanym miejscem zamieszkania i atrakcyjną alternatywą dla spędzania wolnego czasu. Wszystko dzięki ekonomicznemu wykorzystaniu jej naturalnego potencjału lokalizacyjnego i przyrodniczego.


 

UKŁAD FUNKCJONALNO – URBANISTYCZNY

Układ urbanistyczny projektowanej wyspy można umownie podzielić na równoległe do kanału rzeki linie zabudowy o opisanym wyżej ogólnie programie funkcjonalnym. Tak czysty i klarowny układ w połączeniu z przemyślanym rozwinięciem programowym tworzy doskonale zorganizowaną jednostkę przestrzenną tkanki miejskiej Elbląga. Pierwsza linia zabudowy, poczynając od najbliższego sąsiedztwa ze wschodnim brzegiem rzeki, to budynki handlowo – usługowe z możliwością płynnego wprowadzenia funkcji mieszkalno – hotelowej na kondygnacjach trzeciej i czwartej. Zwieńczenie kompozycyjne tej linii, biegnącej między rekreacyjnym nabrzeżem a głównym, handlowym pasażem tworzą klub wioślarski oraz przeciwległe Spa, poprzedzone parą rond, odpowiednio w południowej i północnej części wyspy.

W drugiej linii zabudowy, poprzedzonej bezpośrednio wyżej opisanym pasażem handlowym znajduje się powtórzenie handlowo – usługowej zabudowy, ubranej w tym razem w świeżą, nowatorską formę inspirowaną zabudową śródmiejską. Charakterystyczna, historyczna forma przeobrażona w nową myśl projektową, dała możliwość stworzenia interesujących pawilonów z wewnętrznymi dziedzińcami powyżej drugiej kondygnacji budynków. Tam też została przewidziana opcjonalna możliwość wprowadzenia funkcji biurowej. Dodatkowym atutem jest ograniczy dostęp komunikacji kołowej w rejonie deptaku do pojazdów mieszkańców, uprzywilejowanych oraz taksówek.

Kolejna, trzecia linia zabudowy znajduje się tuż za ulicą Warszawską, która stanowi główny ciąg komunikacji na wyspie, dostępny przede wszystkim dla komunikacji miejskiej oraz pojazdów prywatnych, których dogodne logistycznie miejsce postoju znajduje się zarówno wzdłuż jezdni jak i w formie wielopoziomowego parkingu, mieszczącego się w południowym zwieńczeniu ulicy. Funkcja handlowo – usługowa Warszawskiej sąsiaduje w linii długości z wąskim parkiem, wzbogaconym o atrakcyjne, miejscowe poszerzenia. Ta strefa buforowa jest idealną propozycją oddzielenia funkcji mieszkaniowej, której stopień dostępności spada do przestrzeni pół publicznej. Rozwija się w tym miejscu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz jednorodzinna szeregowa. Zespół ten obsługują małe uliczki osiedlowe – ślepo zakończone sięgacze.

Wieńczącą linię zabudowy tworzy ciąg budynków o funkcji edukacyjnej, sportowo – rekreacyjnej oraz kulturalnej. Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz możliwość lokalizacji szkoły średniej są zsynchronizowane z bezpośrednim sąsiedztwem kompleksu boisk sportowych i miejscami ćwiczeń. Tak ujednolicona infrastruktura to ergonomiczne rozwiązanie planistyczne jak również atrakcyjny teren rekreacyjny w centrum miasta, usprawniony jednocześnie bliskością zabudowy mieszkaniowej.

 

 

 

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE DLA NOWEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO

Architektura projektowanego założenia urbanistycznego jest w pełni zgodna z miejscową historią, z której czerpie bezpośrednie inspiracje i której detaliczne rozwiązania stały się punktem wyjściowym do stworzenia szeregu powtarzalnych cech architektonicznych. Stanowi to podstawę do bliższej tożsamości z projektowanym miejscem, a także buduje pewien stopień świadomości i przestrzeni charakterystycznej w obecnie zróżnicowanej tkance miejskiej Elbląga. Nakładanie się urbanistycznego procesu myślowego na szerokie tory architektury użytkowej jest istotnym i nierozłącznym elementem twórczym. Ściśle zdefiniowana architektura to nawiązanie do historycznych spichlerzów, co prowadzi za sobą konkretne decyzje materiałowe, konstrukcyjne i rozwiązania estetyczne. Powszechnie obecne jest nawiązanie do muru pruskiego, ceglanych budynków przemysłowych, ceramicznych oraz blacharskich pokryć dachowych, charakterystycznych spadków połaci dachowych wahających się między 30 a 60 stopniami, oraz pulsujący układ grzebieniowy kalenic. Istotne detale takie jak proporcje okien czy też odwołanie do historycznych wysokości budynków spichlerzów, ograniczających się od 3 do 5 kondygnacji buduje nastrój miasta o przemyślanych decyzjach projektowych, tworzących przyjazną przestrzeń dla mieszkańców zaprojektowanej struktury śródmiejskiej. Ciekawą propozycją urozmaicenia zabudowy architektonicznej jest zespół elementów małej architektury, delikatnie nawiązujący unikatową formą do układu szczytowego kalenic. Komplet rozwiązań to charakterystyczna, zapadająca w pamięć architektura miejscowa, skorelowana z historią i współczesnym układem funkcjonalnym.